"Przedłużamy Black Friday!" - Regulamin promocji

Blue Idea

>

"Przedłużamy Black Friday!" - Regulamin promocji

 

Regulamin promocji „Przedłużamy Black Friday!”


I. Postanowienia wstępne


1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „Przedłużamy Black Friday!” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Regulamin”).
2. Organizatorem promocji jest Blue Idea Sp. z o.o.z siedzibą w Krakowie, ul. Marcika 27/E, 30-443 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Nr KRS: 0000495934, NIP: 676 247 20 02 , REGON: 123022058 Kapitał zakładowy: 100 000.00 - opłacony w całości
3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem facebook.com, strony www.blueidea.pl oraz przedstawicieli handlowych.


II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiot Promocji: Promocja obejmuje zakup pakietu 3 badań psychometrycznych w cenie 1. Koszt pakietu 3 badań wynosi 300 zł netto (tzn. bez podatku VAT).
2. Promocja trwa od 23.11.2017 od godziny 00:01 do 28.11.2017 do godziny 23:59
3. Udział w Promocji jest dobrowolny, koszty związane z Promocją dotyczą wyłącznie zakupu pakietu badania psychometrycznego.
4. Promocja jest skierowana wyłącznie do Przedsiębiorców i nie dotyczy osób będących Konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) kc
5. Aby wziąć udział w Promocji, należy w okresie jej obowiązywania przed zakupem: skontaktować się z przedstawicielem Blue Idea Sp. z o.o. i powołać się na Promocję „Przedłużamy Black Friday!” oraz dokonać zakupu (zawrzeć umowę sprzedaży towaru) pakietu objętego Promocją oraz zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
6. W Czasie trwania Promocji, Uczestnik nie może skorzystać z Promocji więcej niż jeden raz.
7. Powyższe postanowienie nie stanowi w żadnym zakresie ograniczenia praw Uczestnika Promocji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. III.
8. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie Promocji w każdym czasie , bez podania przyczyn.
9.Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Kupującego na związanie się warunkami Regulaminu Promocji.


III. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia nieprawidłowości na adres: biuro@blueidea.pl.
3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator.

Consulting w sporcie

©Copyright 2021.All rights reserved.

projektowanie stron www Ideatree